Đô thị tự trị của Philippines – Theo ngôn ngữ khác