Đông Chu liệt quốc - Chiến Quốc thiên – Theo ngôn ngữ khác