Đơn vị hành chính cấp hạt của Nhật Bản – Theo ngôn ngữ khác

Đơn vị hành chính cấp hạt của Nhật Bản có sẵn trong 23 ngôn ngữ.

Trở lại Đơn vị hành chính cấp hạt của Nhật Bản.

Ngôn ngữ