Đơn vị hành chính cấp hạt của Nhật Bản – Theo ngôn ngữ khác