Đường giới hạn khả năng sản xuất – Theo ngôn ngữ khác