Đường lây truyền phân - miệng – Theo ngôn ngữ khác