Đại công tước Karl, Công tước Teschen – Theo ngôn ngữ khác