Đại công tước Mikhail Aleksandrovich của Nga – Theo ngôn ngữ khác