Đại dịch COVID-19 tại Hàn Quốc – Theo ngôn ngữ khác