Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2001 – Theo ngôn ngữ khác