Đại thảm họa động đất Kantō 1923 – Theo ngôn ngữ khác