Đại thảm họa động đất Valdivia 1960 – Theo ngôn ngữ khác