Đạo luật Hiến pháp Nhà nước Tự do Ireland, 1922 – Theo ngôn ngữ khác