Đảng Công nhân Đức Quốc gia Xã hội chủ nghĩa – Theo ngôn ngữ khác