Đảng Dân chủ Xã hội (Nhật Bản) – Theo ngôn ngữ khác