Đảng Dân chủ Xã hội Thụy Điển – Theo ngôn ngữ khác