Đảng Lao động Dân chủ Xã hội Nga – Theo ngôn ngữ khác