Đảng Người Thái yêu người Thái – Theo ngôn ngữ khác