Đảng Nhân dân Hành động Việt Nam – Theo ngôn ngữ khác