Đảng Nhân dân Tự do và Dân chủ – Theo ngôn ngữ khác