Đảo chính Việt Nam Cộng hòa 1963 – Theo ngôn ngữ khác