Đặc khu hành chính (Trung Quốc) – Theo ngôn ngữ khác