Đế quốc Trung Hoa (1915–1916) – Theo ngôn ngữ khác