Định lý mã hóa trên kênh nhiễu – Theo ngôn ngữ khác