Định luật bảo toàn khối lượng – Theo ngôn ngữ khác