Định luật không nhiệt động lực học – Theo ngôn ngữ khác