Định luật thứ hai của nhiệt động lực học – Theo ngôn ngữ khác