Đồng – Theo ngôn ngữ khác

Đồng có sẵn trong 184 ngôn ngữ.

Trở lại Đồng.

Ngôn ngữ