Đồng (tiền Việt Nam Cộng hòa) – Theo ngôn ngữ khác