Động đất Sistan và Baluchestan 2013 – Theo ngôn ngữ khác