Động đất tại Balochistan 2008 – Theo ngôn ngữ khác