Động đất và sóng thần Tōhoku 2011 – Theo ngôn ngữ khác