Động cơ tuốc bin phản lực cánh quạt – Theo ngôn ngữ khác