Động cơ tuốc bin phản lực luồng – Theo ngôn ngữ khác