Đới nâng đông Thái Bình Dương – Theo ngôn ngữ khác