Đa truy cập phân chia theo mã – Theo ngôn ngữ khác