Đoàn Chủ tịch Xô viết Tối cao Liên Xô – Theo ngôn ngữ khác