Ủy ban Đồng vị và Khối lượng Nguyên tử – Theo ngôn ngữ khác