Ủy ban Quản lý toàn diện xã hội Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc – Theo ngôn ngữ khác