Ủy ban Quốc gia Liên Xô về Điện ảnh – Theo ngôn ngữ khác