Mở trình đơn chính

2722 Abalakin – Theo ngôn ngữ khác