Mở trình đơn chính

Abd al-Rahman III – Theo ngôn ngữ khác