Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi – Theo ngôn ngữ khác