Adolphe, Đại Công tước Luxembourg – Theo ngôn ngữ khác