Agathocles (con của Lysimachos) – Theo ngôn ngữ khác