Aleksandr Mikhailovich, Đại vương công Tver – Theo ngôn ngữ khác