Ali Baba và bốn mươi tên cướp – Theo ngôn ngữ khác