Allah – Theo ngôn ngữ khác

Allah có sẵn trong 114 ngôn ngữ.

Trở lại Allah.

Ngôn ngữ