Anh hùng lao động Xã hội Chủ nghĩa Liên Xô – Theo ngôn ngữ khác