Association for Computing Machinery – Theo ngôn ngữ khác