Bán kính liên kết cộng hóa trị – Theo ngôn ngữ khác